W świetle art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Administrator WSJP2 Joanna Paniewska, która prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt na dedykowaną skrzynkę iodo@wsjp2.pl Ponadto kontakt z Administratorem danych jest możliwy:
– osobiście w siedzibie Wspólnoty tj. 97-570 Przedbórz ul. Kościelna 1,
– listownie na adres korespondencyjny, tj. Joanna Paniewska Wspólnota Jana Pawła II 97-570 Przedbórz ul. Kościelna 1 przez formularz kontaktu w sprawie danych osobowych na stronie www.wsjp2.pl/kontakt

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w celu:
– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
– działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (np. przez e-mail) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji lub obsługa zgłoszenia jest niemożliwe.

7. Posiadają Państwo prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia, kontaktując się z Administratorem np. pod adresem: iodo@wsjp2.pl Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych. Np. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Państwa zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.